تصویر موجود نیست

امیر رشوند

5

آهنگهای امیر رشوند

امیر رشوندهواتو دارم

امیر رشوندپروانه

امیر رشوندهی تو ببین

امیر رشوندمنو ول نکن

امیر رشوندنه تو نه من