امو بند

12

آهنگهای امو بند

امو بندبیا

امو بندبه نام حال بد

امو بندشبت بخیر

امو بند با تو

امو بند شک

امو بندمیدونستم

امو بندتا اومدی

امو بندنموند و رفت

امو بنددلم میره برات

امو بند

امو بندمیدونستم

امو بند هرجا که باشی